Algemeen2020-01-03T09:17:33+00:00

Algemeen

Voor de omgang met en het behandelen van de patiënt zijn door praktijk Witte Vlinder een aantal richtlijnen opgesteld:

 • De werkwijze voor de behandeling van de patiënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de patiënt dit onmiddellijk aan te geven.
 • Indien er door bijvoorbeeld geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de patiënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelend fysiotherapeut kan oordelen of de patiënt behandeld kan worden.
 • Als een patiënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
 • Behandeling waarbij privacy gewenst is geschiedt in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en patiënt aanwezig zijn.
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de patiënt gevraagd worden.
 • De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de patiënt respectvol te gedragen en ongewenst, informeel gedrag achterwege te laten.
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met patiënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut worden ingezet of de behandeling beëindigd worden.
 • Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Wij, de fysiotherapeuten van Witte Vlinder Fysiotherapie, willen ons vak zo goed mogelijk uitoefenen.

Hebt u echter toch klachten over de behandeling of de bejegening door een van de therapeuten, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor anderen maar ook voor (de kwaliteit van) de fysiotherapeut.

Het is de moeite waard om een gesprek aan te gaan met de betreffende fysiotherapeut maar als dat prettiger is voor u kan dat met elke fysiotherapeut van de praktijk plaatsvinden. Indien u het prettig vindt kunt u iemand meenemen naar het gesprek of vragen om een onafhankelijk bemiddelaar. Wij zijn altijd bereid om hier tijd voor vrij te maken en samen met u naar een oplossing te zoeken. U kunt desgewenst uw klacht ook per brief voorleggen.

Bij Witte Vlinder Fysiotherapie zijn Ellen van de Sande en Marion Van den Hoorn de klachtenfunctionarissen. Zij zijn verantwoordelijk voor klachtenregistratie, klachtenprocedures en klachtenafhandeling.

De klachten worden schriftelijk vastgelegd, er vindt hoor en wederhoor plaats en de klacht wordt besproken in de maatschapsvergadering. Hierna worden klager en beklaagde door de klachtenfunctionaris op de hoogte gesteld van het standpunt van de maatschap en het te voeren beleid.

Klachtenregistratie houdt in dat de klacht mondeling wordt afgehandeld en geregistreerd in het klachtenregister. Mede aan de hand van dit register wordt het beleid van de praktijk bepaald.
Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachten procedure.

U kunt hiervoor het informatie-en klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) inschakelen.
Er zijn drie instanties waar u terecht kunt met uw klacht.

 • de klachtencommissie van het KNGF
 • de Commissie van toezicht van het KNGF
 • het regionaal Tuchtcollege van de Overheid

Een brochure met relevante telefoonnummers en adressen vindt u in de wachtruimte van de praktijk. Dezelfde informatie kunt u ook vinden op www.kngf.nl onder “als u rond loopt met een klacht over uw fysiotherapeut”.

De Witte Vlinder Fysiotherapie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy
policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. De Witte Vlinder Fysiotherapie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee
dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.
Als De Witte Vlinder Fysiotherapie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u
na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met
ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Wij onderhouden samenwerkingsverbanden met o.a:

 • Beroepsverenigingen van Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
 • De huisartsen en specialisten in de regio
 • Verloskundigen in de regio
 • De afdelingen oncologie,gynaecologie,diabeteszorg,revalidatie,orthopedie en neurologie Zaans Medisch Centrum (ZMC)
 • MammaCare afdelingen van het ZMC,Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk,ZMC Alkmaar en AVL Amsterdam
 • Heliomare
 • Fortuna en SV.Saenden
 • Instituut Fysiotherapie Hogeschool van Amsterdam
 • SOMT – Stichting Opleiding Musculoskeletale Therapie.

Om uw veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen zijn er in de praktijk bedrijfshulpverleners aanwezig. Deze zijn geschoold in EHBO en reanimatie. In het pand is er een AED- apparaat aanwezig. Het pand voldoet aan de (brand)veiligheidseisen.